2021 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 11
 

ජංගි හොරා
චිත්‍රපට අංකය : 1335
නිකුත් වූ දිනය : 2021-12-23


කවුරුවත් දන්නේ නෑ
චිත්‍රපට අංකය : 1334
නිකුත් වූ දිනය : 2021-12-22


නිම්හිම්
චිත්‍රපට අංකය : 1333
නිකුත් වූ දිනය : 2021-12-09


භවතරණ
චිත්‍රපට අංකය : 1332
නිකුත් වූ දිනය : 2021-12-03


නිහඬ සෙවණැලි
චිත්‍රපට අංකය : 1330
නිකුත් වූ දිනය : 2021-11-11


උතුරු සුළඟ
චිත්‍රපට අංකය : 1329
නිකුත් වූ දිනය : 2021-04-23


කබඩි
චිත්‍රපට අංකය : 1328
නිකුත් වූ දිනය : 2021-04-16


වස්සානේ සිහිනය
චිත්‍රපට අංකය : 1327
නිකුත් වූ දිනය : 2021-03-25


කොළඹ
චිත්‍රපට අංකය : 1326
නිකුත් වූ දිනය : 2021-03-18


අපට සැදුණ අපේ ලෝකය
චිත්‍රපට අංකය : 1325
නිකුත් වූ දිනය : 2021-02-14


හතර වරන්
චිත්‍රපට අංකය : 1324
නිකුත් වූ දිනය : 2021-01-29

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS