1955 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 7
 

පොඩි පුතා
චිත්‍රපට අංකය : 32
නිකුත් වූ දිනය : 1955-11-25


පෙරකදෝරු බැණා
චිත්‍රපට අංකය : 31
නිකුත් වූ දිනය : 1955-10-14


මාතලන්
චිත්‍රපට අංකය : 30
නිකුත් වූ දිනය : 1955-08-27


සැඩසුලන්
චිත්‍රපට අංකය : 29
නිකුත් වූ දිනය : 1955-06-24


මතබේදය
චිත්‍රපට අංකය : 28
නිකුත් වූ දිනය : 1955-04-14


අසෝකා
චිත්‍රපට අංකය : 27
නිකුත් වූ දිනය : 1955-03-04


සුරංගනී
චිත්‍රපට අංකය : 26
නිකුත් වූ දිනය : 1955-02-19

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS