1972 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 19
 

වන රාජා
චිත්‍රපට අංකය : 257
නිකුත් වූ දිනය : 1972-12-21


මිරිඟුව
චිත්‍රපට අංකය : 256
නිකුත් වූ දිනය : 1972-11-17


ආදරේ හිතෙනවා දැක්කම
චිත්‍රපට අංකය : 255
නිකුත් වූ දිනය : 1972-11-03


ඉහත ආත්මය
චිත්‍රපට අංකය : 254
නිකුත් වූ දිනය : 1972-10-05


සිහින ලොවක්
චිත්‍රපට අංකය : 253
නිකුත් වූ දිනය : 1972-09-08


මේ දෑස කුමටද
චිත්‍රපට අංකය : 252
නිකුත් වූ දිනය : 1972-09-02


ලොකුම හිනාව
චිත්‍රපට අංකය : 251
නිකුත් වූ දිනය : 1972-07-28


වීදුරු ගෙවල්
චිත්‍රපට අංකය : 250
නිකුත් වූ දිනය : 1972-07-14


හතර වටේ
චිත්‍රපට අංකය : 249
නිකුත් වූ දිනය : 1972-06-22


හිතක පිපුණු මල්
චිත්‍රපට අංකය : 248
නිකුත් වූ දිනය : 1972-06-16


අතීතයෙන් කතාවක්
චිත්‍රපට අංකය : 247
නිකුත් වූ දිනය : 1972-06-15


අද මෙහෙමයි
චිත්‍රපට අංකය : 246
නිකුත් වූ දිනය : 1972-05-22


සිංගප්පූරු චාලි
චිත්‍රපට අංකය : 245
නිකුත් වූ දිනය : 1972-05-19


සුජීවා
චිත්‍රපට අංකය : 244
නිකුත් වූ දිනය : 1972-04-12


එදත් සූරයා අදත් සූරයා
චිත්‍රපට අංකය : 243
නිකුත් වූ දිනය : 1972-04-07


ක්ෂිතිජය
චිත්‍රපට අංකය : 242
නිකුත් වූ දිනය : 1972-03-29


වැහිලිහිණි
චිත්‍රපට අංකය : 241
නිකුත් වූ දිනය : 1972-03-15


සහනය
චිත්‍රපට අංකය : 240
නිකුත් වූ දිනය : 1972-03-01


නිධානය
චිත්‍රපට අංකය : 239
නිකුත් වූ දිනය : 1972-02-03

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS