2023 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 14
 

කතුරු මිතුරු
චිත්‍රපට අංකය : 1367
නිකුත් වූ දිනය : 2023-09-22


ලොක්ඩවුන්
චිත්‍රපට අංකය : 1366
නිකුත් වූ දිනය : 2023-09-01


කදිර දිව්‍යරාජ
චිත්‍රපට අංකය : 1365
නිකුත් වූ දිනය : 2023-08-03


විසංගමනය
චිත්‍රපට අංකය : 1364
නිකුත් වූ දිනය : 2023-07-07


මිදුණු විශ්වය
චිත්‍රපට අංකය : 1363
නිකුත් වූ දිනය : 2023-06-22


ගුත්තිල
චිත්‍රපට අංකය : 1362
නිකුත් වූ දිනය : 2023-06-01


ක්ෂීර සාගරය කැළඹීණ
චිත්‍රපට අංකය : 1361
නිකුත් වූ දිනය : 2023-05-18


දෙවැනි යුද්ධය
චිත්‍රපට අංකය : 1360
නිකුත් වූ දිනය : 2023-05-04


දඩ ඉම
චිත්‍රපට අංකය : 1359
නිකුත් වූ දිනය : 2023-04-28


යුගාත්‍රා
චිත්‍රපට අංකය : 1358
නිකුත් වූ දිනය : 2023-04-20


වියසිදුරු
චිත්‍රපට අංකය : 1357
නිකුත් වූ දිනය : 2023-03-23


වෙඩි නොවදින ළමයි
චිත්‍රපට අංකය : 1356
නිකුත් වූ දිනය : 2023-02-16


ඉගිලෙන මාළුවෝ
චිත්‍රපට අංකය : 1355
නිකුත් වූ දිනය : 2023-02-03


ගාඩි
චිත්‍රපට අංකය : 1354
නිකුත් වූ දිනය : 2023-01-20

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS